logo

Värmepumpar

Berg- jord- vatten- och luftvärmepumpar är ett bättre uppvärmningsalternativ ur miljösynpunkt. De medverkar till en minskad energiförbrukning och ger en lägre uppvärmningskostnad. Men även värmepumpar påverkar sin omgivning. Därför är det viktigt att hitta en bra placering för anläggningen.

Anmälan

  • En värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- eller ytvatten ska anmälas till miljö- och byggkontoret. Anmälan skall lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas, minst 6 veckor.
  • Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Men tänk på placeringen så att inte grannarna störs av buller från luftvärmepumpen.

Detta behövs i anmälan

  • En komplett ifylld anmälningsblankett med underskrift och datum, blankett hittar du i blankettarkivet till i högerspalten.
  • Ett kartutdrag som visar var plats för kollektor och borrhål planeras inklusive sjöar, vattendrag etc. inom 50 m från anläggning. Kartutdrag ska bifogas alla anmälningar avseende installation av värmepumpsanläggningar (även jordvärme och sjövärme). Kartutdraget kompletteras i vissa fall med uppgifter om:

- enskilda vattentäkter (om sådana finns i området)

- avloppsanordningar inom 100 m från borrplatsen (bifogas när kommunalt vatten/avlopp saknas)

- energibrunnar i närheten (gäller främst för små tomter i tätbebyggt område)

- och ledningar (främst inom samhälle/ stad ibland även inom tätbebyggt område)

  • Ett grannintyg från berörda grannar om borrhålet är planerat närmare än 10 m från tomtgräns.
  • Kopia av servitut/överenskommelse från berörd markägare om anläggningen planeras på annans mark.

Placering av värmepumpsanläggningen
Det är viktigt att ta hänsyn till dina grannar, för att undvika att de störs av eventuellt buller. Kontrollera också om det finns andra värmepumpsanläggningar intill din tomt och var eventuella borrhål i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål ska vara minst 20 meter för en god funktion på båda anläggningar.

Informera grannarna
Informera grannarna om dina planer i ett tidigt skede. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggningar bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

Ditt ansvar som fastighetsägare
Observera att du som fastighetsägare har ansvaret för vatten-, avlopps-, el- och teleledningar. Du är skyldig att säkerställa att de inte skadas i samband med installationen och kan dessutom bli ersättningsskyldig ifall något skadas.

Avvakta bekräftelse
Börja inte med borrningen/installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Andersén
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Natalia Sandberg
0563-186 08

miljo.bygg@hagfors.se

Du kan boka en tid hos handläggare eller miljö- och byggsekreterare på telefon eller skicka ett mail till

miljo.bygg@hagfors.se