logo

Från ord till handling

Från ord till handling

Hagforsstrategin talar om vad vi tillsammans ska jobba med i hela vår kommun, men den pekar inte ut hur vi ska göra det.

Det är viktigt att vi gör verkstad av vår strategi om vi ska nå vår gemensamma vision, stärka bilden av oss själva och vår plats samt uppnå våra mål. Nu är det upp till alla att dra sitt strå till stacken. Alla har olika förutsättningar, möjligheter och tillvägagångssätt att bidra. Här nedan beskriver vi några viktiga punkter för genomförandet av Hagforsstrategin.

Aktivitets- och kommunikationsplan

Hagforsstrategin har fem prioriterade områden där respektive område har flera åtgärder och mål. En stor del av implementeringen av strategin handlar om att arbeta för att förbättra målresultat och genomföra åtgärder. Det kommer att kräva resurser och innovativt tänkande om det så är genom mindre aktiviteter eller större projekt. Det krävs också ett arbete med varumärket för hela vår kommun för att vi ska kunna stärka och sprida en positiv bild av det vi är bra på.

För kommunen, som har en samordnande roll i implementeringen, börjar arbetet med att ta fram en aktivitetsplan som pekar ut relevanta aktiviteter kopplat till strategidokumentet och hur kommunen ska kommunicera vår nya gemensamma strategi. Inledningsvis krävs det ett stort arbete med kommunikation, för att synliggöra att det finns en strategi och för att få den både accepterad och använd. Det behövs ett omfattande arbete med både processledning, strategisk varumärkes-arbete, kommunikation och marknadsföring. Utifrån aktivitetsplanen behövs det tas fram en kommunikationsplan, för hur alla aktiviteter ska marknadsföras, kommuniceras eller återkopplas kring. Kommunikation är en nyckel i genomförandet av Hagforsstrategin. Även du som inte arbetar inom Hagfors kommuns verksamheter har ett stort ansvar i kommunikationen. Ju fler vi är som pratar om strategin, våra prioriterade områden och styrkor desto större spridning kan den få. Och desto fler saker kan vi alla tillsammans genomföra.

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen är ett verktyg för hur vi alla kan prata om vår kommun. I den beskrivs våra styrkor och de områden som vi vill utveckla och profilera för att stärka bilden av kommunen som plats. Den fungerar som en vägledning i hur vi kan berätta om det vi är bra på och innehåller exempelvis bilder och texter som beskriver våra styrkor och visionen - det varumärkeslöfte vi ger.

Nulägesrapport

Hur vet vi att vi går i rätt riktning? För att säkerställa att det blir verkstad av Hagforsstrategin kommer tjänstemän i Hagfors kommun att kontinuerligt följa upp hur det går med genomförandet i så kallade nulägesrapporter. Eftersom Hagforsstrategins mål är mätbara så kommer dessa att kunna följas upp för att mäta hur långt vi – både inom den kommunala verksamheten och andra aktörer - har kommit och vilken utveckling som skett. Uppföljningsarbetet kommer även att undersöka och utvärdera våra åtgärder samt hur långt vi har kommit i arbetet med vårt varumärke. Genom att följa upp Hagforsstrategin har vi möjlighet att ta lärdomar av arbetet och fastställa både positiva utvecklingar men också förbättringsområden.

Revidering 2020 och 2024

Hagfors kommun och omvärlden kommer att förändras mellan 2017 och 2027 och de förutsättningarna som vi utgick ifrån i framtagandet av strategin kommer också att ha förändrats. Det är viktigt att vi anpassar vår strategi efter våra förutsättningar och därför är två revideringar nödvändiga, en 2020 och en 2024. Tanken är inte att man ska göra stora förändringar som att byta ut ett prioriterat område eller visionen utan utvärdera och byta ut det som är inaktuellt och addera det som har blivit mer aktuellt.

Alla kan göra något

Hagforsstrategin är allas och vi alla ska känna att vi har möjlighet att påverka vår kommuns framtid. Alla har också olika förutsättningar och olika intressen. Är du företagare så är du kanske mer intresserad av att genomföra ett projekt med skolan för att förbättra kompetensförsörjningen i kommunen. Är du en förening eller har ett ideellt engagemang så är du kanske intresserad av att skapa ett evenemang som bidrar till ett rikare kulturliv eller kanske ett projekt som stärker integration och mångfald. Det finns många olika sätt att göra vår kommun till en bättre plats och vi kan alla göra skillnad.

Sidansvarig

Senast ändrad