Hjälptjänster

logo

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bedriva offentlig kontroll över alla livsmedelsanläggningar som är belägna inom Hagfors kommun. Syftet med kontrollen är bland annat att konsumenten ska känna sig trygg med att äta på restaurang eller handla livsmedel i butik.

Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

  • Miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, förorenade områden, strandskydd samt avfall- och producentansvar)
  • Livsmedelslagstiftning
  • Fastighetsbildningslagstiftning
  • Plan- och bygglagstiftning
  • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
  • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
  • Tobakslagen
  • Alkohollagen 


Ärenden som ska behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde torsdag 26 september kl 15:00


1. Anmälan om jäv

2. Val av protokolljusterare

3. Delårsbokslut miljö- och byggnämnden januari - augusti 2019

4. Målkortsrapportering för miljö- och byggavdelningen andra tertialet 2019

5. Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och byggnämnden 2018

6. Ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad, fritidshus, Hornnäs 1:157

7. Delegeringsbeslut

8. För nämndens kännedom


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-09-20

LEDAMÖTER 2019-2022   

Ordförande
Stellan Lundqvist (OR)
stellan.lundqvist@hagfors.se

Vice ordförande
Ingemar Tönnberg (S)
ingemar.tonnberg@hagfors.se   

Peter Brunius (OR)
peter.brunius@hagfors.se

Jan Pfeiffer (OR)
jan.pfeiffer@hagfors.se 

Margret Bergkvist (S)
margret.bergkvist@hagfors.se

Jan Bergqvist (S)
jan.bergqvist@hagfors.se

Ola Ekblom (L)
ola.ekblom@hagfors.se

ERSÄTTARE

Thor Millvik (OR)
Ingela Pfeiffer (OR)
Jeroen van Bussel (OR)
Joakim Lander (S)
Ingegärd Olsson (S)
Oliver Persson (S)
Stig Hson Luth (C)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se