Hjälptjänster

logo

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bedriva offentlig kontroll över alla livsmedelsanläggningar som är belägna inom Hagfors kommun. Syftet med kontrollen är bland annat att konsumenten ska känna sig trygg med att äta på restaurang eller handla livsmedel i butik.

Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

  • Miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, förorenade områden, strandskydd samt avfall- och producentansvar)
  • Livsmedelslagstiftning
  • Fastighetsbildningslagstiftning
  • Plan- och bygglagstiftning
  • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
  • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
  • Tobakslagen
  • Alkohollagen 


Ärenden som ska behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde torsdag 21 november kl 15:00

 

1. Anmälan om jäv

2. Val av protokolljusterare

3. Verksamhetsplan för miljö- och byggnämnden år 2020 MB

4. Delegeringsordning inom livsmedelslagstiftningen med anledning av EU:s
nya kontrollförordning 2017/625

5. Taxa inom livsmedelslagstiftningen med anledning av EU:s nya
kontrollförordning 2017/625

6. Hagfors kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen,
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel
med vissa receptfria läkemedel

7. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Norra Mossberg
1:25

8. Verksamhets- och budgetuppföljning, januari - oktober 2019

9. Förslag till sammanträdesdagar 2020

10. Delegeringsbeslut MB 2019/2

11. För nämndens kännedom

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-11-15

LEDAMÖTER 2019-2022   

Ordförande
Christer Stenmark (OR)
christer.stenmark@hagfors.se

Vice ordförande
Vakant   

Peter Brunius (OR)
peter.brunius@hagfors.se

Jan Pfeiffer (OR)
jan.pfeiffer@hagfors.se 

Margret Bergkvist (S)
margret.bergkvist@hagfors.se

Jan Bergqvist (S)
jan.bergqvist@hagfors.se

Ola Ekblom (L)
ola.ekblom@hagfors.se

ERSÄTTARE

Thor Millvik (OR)
Ingela Pfeiffer (OR)
Jeroen van Bussel (OR)
Joakim Lander (S)
Ingegärd Olsson (S)
Oliver Persson (S)
Stig Hson Luth (C)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se