Hjälptjänster

logo

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bedriva offentlig kontroll över alla livsmedelsanläggningar som är belägna inom Hagfors kommun. Syftet med kontrollen är bland annat att konsumenten ska känna sig trygg med att äta på restaurang eller handla livsmedel i butik.

Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

  • Miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, förorenade områden, strandskydd samt avfall- och producentansvar)
  • Livsmedelslagstiftning
  • Fastighetsbildningslagstiftning
  • Plan- och bygglagstiftning
  • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
  • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
  • Tobakslagen
  • Alkohollagen 

Ärenden som ska behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde torsdag 24 september 2020 klockan 15:00

 

1. Anmälan om jäv

2. Val av protokolljusterare

3. Delårsbokslut miljö- och byggnämnden januari - augusti 2020 samt
målkortsrapportering andra tertialet 2020

4. Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och byggnämnden 2019

5. Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad, Råda 1:48

6. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Geijersholm 1:247

7. Ansökan om strandskyddsdispens för pumphus för råvattenintag till
metanolfabrik, Uddeholm 18:49


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-09-17

LEDAMÖTER 2019-2022   

Ordförande
Christer Stenmark (OR)
christer.stenmark@hagfors.se

Vice ordförande
Anders Thörne (S)   
anders.thorne@edu.hagfors.se


Peter Brunius (OR)
peter.brunius@hagfors.se

Jan Pfeiffer (OR)
jan.pfeiffer@hagfors.se 

Margret Bergkvist (S)
margret.bergkvist@hagfors.se

Jan Bergqvist (S)
jan.bergqvist@hagfors.se

Ola Ekblom (L)
ola.ekblom@hagfors.se

ERSÄTTARE

Thor Millvik (OR)
Ingela Pfeiffer (OR)
Jeroen van Bussel (OR)
Joakim Lander (S)
Ingegärd Olsson (S)
Oliver Persson (S)
Stig Hson Luth (C)

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se