logo

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bedriva offentlig kontroll över alla livsmedelsanläggningar som är belägna inom Hagfors kommun. Syftet med kontrollen är bland annat att konsumenten ska känna sig trygg med att äta på restaurang eller handla livsmedel i butik.

Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

  • Miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, förorenade områden, strandskydd samt avfall- och producentansvar)
  • Livsmedelslagstiftning
  • Fastighetsbildningslagstiftning
  • Plan- och bygglagstiftning
  • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
  • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
  • Tobakslagen
  • Alkohollagen 

Ärenden som ska behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde torsdag den 21 oktober 2021 klockan 15:00


1. Anmälan om jäv

2. Val av protokolljusterare

3. Verksamhets- och budgetuppföljning januari-september

4. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Älvbäck 1:23 

5. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation, Hornnäs 1:57 

6. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, Byn 1:259 

7. Delegeringsbeslut 

8. För nämndens kännedom 

 

Sidansvarig

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2019-2022   

Ordförande
Christer Stenmark (OR)
christer.stenmark@hagfors.se

Vice ordförande
Margret Bergkvist (S)
margret.bergkvist@hagfors.se

Peter Brunius (OR)
peter.brunius@hagfors.se

Jan Pfeiffer (OR)
jan.pfeiffer@hagfors.se 

Oliver Persson (S)

oliver.persson@hagfors.se

 

Ingegärd Olsson (S)
ingegard.olsson@hagfors.se

Ola Ekblom (L)
ola.ekblom@hagfors.se

ERSÄTTARE

Thor Millvik (OR)
Ingela Pfeiffer (OR)
Jeroen van Bussel (OR)
Joakim Lander (S)
Ida Säker (S)
Kenneth Henriksson (S)
Stig Hson Luth (C)

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.