logo

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bedriva offentlig kontroll över alla livsmedelsanläggningar som är belägna inom Hagfors kommun. Syftet med kontrollen är bland annat att konsumenten ska känna sig trygg med att äta på restaurang eller handla livsmedel i butik.

Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

 • Miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, förorenade områden, strandskydd samt avfall- och producentansvar)
 • Livsmedelslagstiftning
 • Fastighetsbildningslagstiftning
 • Plan- och bygglagstiftning
 • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
 • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
 • Tobakslagen
 • Alkohollagen 

Ärenden som ska behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde torsdag den 23 maj 2024 kl 15:00

 1. Anmälan om jäv
 2. Val av protokolljusterare
 3. Tillsynsplan enligt alkohollagen lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 2024-2027
 4. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, Södra Skoga 1:232
 5. Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation, Gustavaskogen 3:73
 6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation, Nybacka 1:33
 7. Ansökan om bygglov för ändamål av säsongskaraktär, Södra Skoga 1:179
 8. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfälligt korttidsboende/uthyrningsstugor, Asplunden 2
 9. Delegeringsbeslut
 10. För nämndens kännedom

 

 

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Ledamöter 2023-2026

 

Ordförande

Christer Stenmark (OR)

christer.stenmark@hagfors.se

Vice ordförande

Anders Johansson (S)

anders.johansson@hagfors.se

Jeroen Van Bussel (OR)
jeroen.van.bussel@hagfors.se

 

Maria Bertelsen (OR)
maria.bertelsen@hagfors.se

Gunnar Björk (OR)
gunnar.bjork@hagfors.se

 

Margret Bergkvist (S)
margret.bergkvist@hagfors.se

Ingegärd Olsson (S)
ingegard.olsson@hagfors.se

Ersättare

Thor Millvik (OR)

Michael Kjellstrand (OR)

Ludwig Hülphers (OR)

Conny Kalenius (OR)

Thomas Pettersson (S)

Håkan Jonsson (S)

Ida Säker (S)