logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 17 januari 2022.

1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning

3. Kommunkoncernens låneram

4. Beslut att anta förslag till Detaljplan för Gustavagården, Geijersholm 1:9 och del av 1:37, Hagfors kommun, Värmlands län

5. Beslut om återtändning av gatubelysningsstolpar

6. Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2022

7. Revidering av Samverkansavtal med berörda fackliga parter

8. Riktlinje skolplikt, föreläggande samt vitesföreläggande

9. Förslag stängningsdagar förskolan 2022-2023

10. Svar medborgarförslag; Utlåning av surfplattor till seniorer

11. Svar medborgarförslag; Digital-otek för seniorer

12. Anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

14. Information


Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Tomas Pettersson (S), andre vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 073-037 90 68

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Christina Axelsson (OR)
christina.axelsson@hagfors.se

Malin Ericsson (S)
malin.ericsson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Anna-Karin Berglund (C)
annakarin.berglund@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Ersättare

Erik Fröjel (S)
Katarina Carlsten (OR)
Margot Carlsson (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Håkan Lindh (S)
Roger Brodin (M)
Tomas Braneby (OR)
Ulla Lundh (S)
Camilla Hülphers (OR)
Malin Lindh (S)
Emma Koskelainen (L)
Jan Klarström (SD)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.