Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde måndag 10 juni kl. 09:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Driftbudget 2020 och plan 2021-2022

3. Investeringsbudget 2020 och plan för 2021-2022

4. Utdebitering 2020

5. Verksamhets- och budgetuppföljning kommunstyrelsen 2019

6. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

7. Målkortsrapportering 2019

8. Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

9. Region Värmland – kommunalförbund – Årsredovisning för verksamhetsåret
2018 samt likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning

10. Revidering av delegeringsordning

11. Riktlinjer för informationssäkerhet för användare

12. Handelsprojektet Hagfors kommun 2019-2021

13. Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, Hagfors kommun, del av Hagfors 2:166

14. Hagfors kommun ledansvarig för mountainbikeleder

15. Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar

16. Ansökan om bevarandebidrag 2019

17. Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre

18. Anmälningar

19. Delegeringsbeslut

20. Information

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Tomas Pettersson (S), andre vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 070-190 47 92

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Christina Axelsson (OR)
christina.axelsson@hagfors.se

Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Anna-Karin Berglund (C)
annakarin.berglund@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Ersättare
Åsa Kréstin Höglund (OR)
Malin Ericsson (S)
Eva Johansson (OR)
Erik Fröjel (S)
Peter Brunius (OR)
Margot Carlsson (S)
Roger Brodin (M)
Katarina Carlsten (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Ulla Lundh (S)
Emma Koskelainen (L)
Jan Klarström (SD)

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-06-04

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se