logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 17 maj 2021 kl. 09:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning kommunstyrelsen januari-mars 2021

3. Fullmakt för uttag från bankkonton m.m.

4. Ytterligare bidrag till byte av tak på storstugan vid kyrkstallarna i Ekshärad

5. Ansökan om ytterligare medel till ommålning av Brostugan, Hagfors

6. Politiskt initiativ avgiftsbefrielse företag 2021

7. Svar på remiss gällande: Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år

8. Ändring av läsårstider 2021-2022

9. Reviderad gymnasieorganisation läsåret 2021-2022

10. Taxa förskola och fritidsverksamhet

11. Svar på medborgarförslag om uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad, 1

12. Svar på medborgarförslag 2 angående skylt vid infarten till Ekshärad

13. Anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Information

 

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Tomas Pettersson (S), andre vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 073-037 90 68

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Christina Axelsson (OR)
christina.axelsson@hagfors.se

Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Anna-Karin Berglund (C)
annakarin.berglund@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Ersättare
Peter Brunius (OR)
Malin Ericsson (S)
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Margot Carlsson (S)
Roger Brodin (M)
Tomas Braneby (OR)
Håkan Lindh (S)
Camilla Hülphers (OR)
Ulla Lundh (S)
Emma Koskelainen (L)
Jan Klarström (SD)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se