logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 13 september.

1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning KS 2021

3. Skolmiljarden

4. Reviderat reglemente och samverkansavtal för drift- och servicenämnden

5. Revidering av VA- taxa, taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, att gälla från och med 2022-01-01

6. Äldreomsorgssatsningen 2021

7. Revidering av delegeringsordning

8. Medlemsavgift för Klarälvens vattenråd, förslag på utökad delaktighet i vattenarbetet i Klarälvens avrinningsområde

9. Ansökan om bidrag 200 000 kr för iordningsställande av elljusbana i Sunnemo

10. Ansökan om bidrag till ombyggnad av "Hörnstugan" på Kärnåsen

11. Framtida etableringsfunktion i Värmland

12. Granskning av Förslag till ny detaljplan för Gustavagården (Geijersholm 1:9) samt del av Geijersholm 1:37, Hagfors kommun

13. Utveckling av Hagforsparken

14. Inriktning resurser för evenemang

15. Redovisning av fria skolvalet samt elevunderlag grundskola ht 2021

16. Andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2022

17. Svar på motion - Ring en Hagfôrsing

18. Svar på motion - Lönebonus till personalen i äldreomsorgen

19. Anmälningsärenden

20. Delegeringsbeslut

21. Information

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Tomas Pettersson (S), andre vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 073-037 90 68

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Christina Axelsson (OR)
christina.axelsson@hagfors.se


 

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Anna-Karin Berglund (C)
annakarin.berglund@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Ersättare
Peter Brunius (OR)
Malin Ericsson (S)
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Margot Carlsson (S)
Roger Brodin (M)
Tomas Braneby (OR)
Håkan Lindh (S)
Camilla Hülphers (OR)
Ulla Lundh (S)
Emma Koskelainen (L)
Jan Klarström (SD)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.