logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde tisdag 13 september kl. 09:00.


1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning

3. Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden

4. Partistöd 2022

5. Tilläggsanslag för utbyte och utökning av IT-utrustning för politiker

6. Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan

7. Remissvar regional handlingsplan för digital infrastruktur

8. Ang. revisionsrapport: Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella risker

9. Beslut att förnya nyttjanderätt för jordvärme inom Råda 1:174

10. Vägledning för utveckling av publik laddinfrastruktur

11. Beslut att anta förslag till Detaljplan för Brage 10, Hagfors kommun, Värmlands län

12. Andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2023

13. Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans

14. Stängning förskola Råda jul 2022

15. Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund 2023

16. Årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund

17. Anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Information

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Tomas Pettersson (S), andre vice ordförande
tomas.pettersson@hagfors.se,

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Birgitta Söderlund (OR)
birgitta.soderlund@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 073-037 90 68

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Christina Axelsson (OR)
christina.axelsson@hagfors.se

Malin Ericsson (S)
malin.ericsson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se, 070-181 44 05

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se, 070-637 12 20

Anna-Karin Berglund (C)
annakarin.berglund@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se

Ersättare
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Tomas Braneby (OR)
Margot Carlsson (S)
Camilla Hülphers (OR)
Håkan Lindh (S)
Roger Brodin (M)
Annika Hagberg (OR)
Ulla Lundh (S)
Eva Liljemark (OR)
Malin Lindh (S)
Emma Koskelainen (L)
Jan Klarström (SD)

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.