logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 15 april:

1. Val av protokolljusterare

2. Verksamhet- och budgetuppföljning

3. Övergripande kvalitetsrapport, barn och bildning, 2023

4. Övergripande verksamhetsplan barn och bildning 2024

5. Verksamhetsberättelse ungdomsmottagning Hagfors 2023

6. Verksamhetsberättelse familjecentralen 2023

7. Resursfördelningsmodell modersmålslärare och studiehandledare 2024

8. Redovisning av vidtagna åtgärder Älvstranden bildningscentrum 4-6

9. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2023 Hagfors kommun

10. Godkännande av överenskommelse - Samordning före, under och efter samhällsstörning i Värmlands län

11. Förslag till beslut om att anta förslag till planprogram för ny industri - och verksamhetsmark i Råda

12. Svar på motion - Planlägga LIS-området i Sunnemo, norr om bron

13. Svar på motion - Ökad trygghet och service vintertid

14. Patientsäkerhetsberättelse

15. Redovisning ökat underhåll inom bolagskoncernen 2023

16. Utökat underhåll Hagforshem 2024

17. Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2024

18. Val av ledamot till kommunledningsutskottet

19. Val av vice ordförande till kommunledningsutskottet

20. Val av ledamot till Barn- och bildningsutskottet

21. Val av ledamot till Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum

22. Val av ersättare till Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum

23. Val av ersättare till ombud i föreningen Sveriges vatten- och
vindkraftskommuner och regioner vid årsstämma

24. Val av ersättare till Klarälvens vattenvårdsförbund

25. Val av ersättande ombud till Hagfors Energi AB vid bolagsstämmor

26. Val av ersättande ombud till Hagforshem AB vid bolagsstämmor

27. Anmälningsärenden

28. Delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2023-2026

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Malin Ericsson (S), andre vice ordförande
malin.ericsson@hagfors.se

Erik Fröjel (S)
eric.frojel@edu.hagfors.se

Camilla Hülphers (OR)
camilla.hulphers@hagfors.se

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Annika Hagberg (OR)
annika.hagberg@hagfors.se

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se,

Michael Kjellstrand (OR)
michael.kjellstrand@edu.hagfors.se

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Olof Bernt (SD)
olof.bernt@hagfors.se

Ersättare
Eva Liljemark (OR)
Malin Lindh (S)
Thor Millvik (OR)
Håkan Lindh (S)
Maria Bertelsen (OR)
Catarina Andersson (S)
Jeroen van Bussel (OR)
Niklas Dahlin (S)
Anna Oskarsson (OR)
Tomas Braneby (OR)
Ylva Engström (V)
Roger Brodin (M)
Karl Persson (SD)

Publicerad av

Senast ändrad