logo

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen, har 13 ledamöter och lika många ersättare. Alla är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vissa frågor.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 juni:

1.Val av protokolljusterare

2. Ersättning för gymnasieelevers inackordering, resor och praktik

3. Hyror elevboende

4. Ansökan om utökade förskoleplatser-Bergatrollet

5. Partistöd 2023

6. Friskvårdspolicy för Hagfors kommun att gälla från och med 2023-07-01

7. Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

8. Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället 2023-2026

9. Svar på remiss-Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmland

10. Anmälningsärenden

11. Delegeringsbeslut

12. Verksamhets- och budgetuppföljning januari-april 2023 med prognos för helåret, Hagfors kommun

13. Driftbudget 2024 och plan 2025-2026

14. Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2030

15. Utdebitering 2024

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för de fyra enheterna administration, ekonomi, personal och utveckling.

Utskotten
Utskottens uppgift är att se till att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Utskotten ser också till att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs, till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. Utskottens ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter 2023-2026

Ledamöter

Jens Fischer (OR), ordförande
jens.fischer@hagfors.se, 0563-185 30

Boo Westlund (OR), förste vice ordförande
boo.westlund@hagfors.se

Erik Fröjel (S), andre vice ordförande
erik.frojel@edu.hagfors.se

Malin Ericsson (S)
malin.ericsson@hagfors.se

Camilla Hülphers (OR)
camilla.hulphers@edu.hagfors.se

Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Annika Hagberg (OR)
annika.hagberg@hagfors.se

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Thony Liljemark (OR)
thony.liljemark@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se, 073-037 90 68

Michael Kjellstrand (OR)
michael.kjellstrand@edu.hagfors.se

Stellan Andersson (C)
stellan.andersson@hagfors.se, 070-326 37 31

Olof Bernt (SD)
olof.bernt@hagfors.se

Ersättare
Eva Liljemark (OR)
Malin Lindh (S)
Thor Millvik (OR)
Håkan Lindh (S)
Nenne Westlund (OR)
Catarina Andersson (S)
Jeroen van Bussel (OR)
Niklas Dahlin (S)
Anna Oskarsson (OR)
Tomas Braneby (OR)
Ylva Engström (V)
Roger Brodin (M)
Karl Persson (SD)

Publicerad av

Senast ändrad