logo

Kommunrevisionen

Kommunrevisonen består av fem förtroendevalda som är valda av kommunfullmäktige. Revisionen är kommunfullmäktiges verktyg för att granska verksamheten i utskott och styrelser.

Kommunrevisonens arbete styrs av kommunallagen och det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige. Årligen granskar revisorerna kommunens och de kommunala bolagens verksamhet. Uppgiften är att kontrollera om verksamheten är laglig och följer de mål som kommunfullmäktige satt upp.

Den kommunala verksamheten granskas och redovisas till kommunfullmäktige i revisionsrapporter. I granskningen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunrevisionen lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige över det gångna kalenderåret samt berättar om ansvarsfrihet kan tillstyrkas.

Varje revisor är självständig men samarbetar i en revisionsgrupp och biträdes av sakkunniga revisorer från KPMG.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT


Ordförande
Irene Runkvist Karlsson,
irene.runkvist.karlsson@hagfors.se

Vice ordförande
Kenneth Andersson, kenneth@kima.nu

Ledamöter
Stig Löfgren, stig.lofgren@telia.com

Jan Bohlin, jan.bohlin@hagfors.se

Christer Karphammar, christer.karphammar@hagfors.se