logo

Bygglovsprocessen

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till.

Ansökan om lov
Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du i de flesta fall söka om bygglov hos miljö- och byggnämnden. När handlingarna är kompletta har vi 10 veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Behövs mer tid till utredningen har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Med plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnaden och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder.

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Avgiften tas enligt en plan- och bygglovtaxa, som är antagen av kommunfullmäktige (2011-06-27 § 35).

Om du är osäker på om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Du kan ansöka direkt online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via våra e-tjänster.

Laga kraft
När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar mot det bygge du har ansökt om att få göra. Vi på kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar. Ett beslut som vunnit laga kraft kan inte längre överklagas.

Kontrollansvarig
När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig.

Efter den 30 juni 2013 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

Tekniskt samråd
När du fått ditt beslut om bygglov kallar miljö- och byggnämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte. Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Startbesked
Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kommunens arbetsplatsbesök

Miljö- och byggnämnden ska besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs.

Slutsamråd
När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Det är vi på miljö- och byggnämnden som kallar till slutsamrådet. Det är byggherre, kontrollansvarig och övriga som miljö- och byggnämnden tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked
När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och miljö- och byggnämnden inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig.

När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte använda byggnaden före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.