logo

Hagforsstrategins 32 mätbara mål

35 mål

Vad är det vi strävar efter inom varje prioriterat område? Här nedan är de 32 mätbara mål som också inkluderas i strategin.


hagforsstrategin.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du ta del av hur det går- där finns den senaste statistiken.

 1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
 2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på ska förbättras från basåret 2016
 3. Fritidsmöjligheterna ska förbättras från basåret 2016
 4. Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska förbättras från basåret 2016
 5. Kulturutbudet i Hagfors kommun ska förbättras från basåret 2016
 6. Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvens) ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet
 7. Sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska
 8. Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) ska förbättras från basåret 2016
 9. Nyföretagandet ska öka och nå länsgenomsnittet i Värmland
 10. Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemäns/politikers attityder till företagande ska uppgå till 4 på en 6-gradig skala
 11. Andelen företagsamma kvinnor ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet och närma sig rikssnittet
 12. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå en riksgenomsnittlig placering
 13. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet ska öka och nå länsgenomsnittet
 14. Företagen i Hagfors kommun ska ha en tillväxt som är bland de högsta i länet
 15. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet i Värmland
 16. Andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning ska öka och ligga över länsgenomsnittet i Värmland
 17. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska öka och närma sig länsgenomsnittet i Värmland
 18. Förbättra attityder till utbildning
 19. Öka matchningen på arbetsmarknaden så att antalet lediga arbetsplatser och arbetslösheten minskar
 20. Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i Värmland
 21. Vid Hagfors flygplats ska beläggningen (antal passagerare
  per flygtur) på flyglinjerna öka
 22. Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s
 23. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna
 24. Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg (gällande morgon och eftermiddagstrafik) ska minska genom kortare restider till Karlstad
 25. Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en stabil nivå eller öka
 26. Förbättra resultatet i medborgarundersökningen gällande den yttre miljön i kommunen
 27. Hagfors kommun ska genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden i miljööverenskommelsen 2021-2025
 28. År 2027 ska det vara möjligt för Hagfors kommun att nå klimatneutralitet till år 2030
 29. Vattnets kvalitet och status i sjöar,vattendrag och
  grundvatten ska förbättras
 30. Hagfors kommun ska förbättra sin position i Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning
 31. Avfallsverksamheten i Hagfors kommun ska förbättras
 32. Andelen närproducerad och ekologisk mat som serveras inom offentlig sektor ska öka.

Sidansvarig

Senast ändrad