logo

Sundbron stängs av för all trafik

Hängbron över Värmullssundet stängs av för all trafik, inklusive gående och cyklister, från och med onsdag 6 maj 2020.

sundbron

Renovering av Sundbron har varit diskuterat under många år och vid en besiktning av bron den 20 november 2018 upptäcktes sprickbildningar i konstruktionen. Den samlade bilden av bron visade att den var i mycket dåligt skick.

Sedan dess har Sundbron inspekterats regelbundet varje månad av kommunen och var 3:e månad tillsammans med sakkunnig broinspektör. Detta var en förutsättning för att kunna hålla bron öppen till dess att renovering skulle kunna genomföras samt för att tidigt upptäcka om brons skador förvärras ytterligare.

I februari 2019 vidtog vi åtgärder i syfte att begränsa framkomligheten och säkerställa att enbart gång- och cykeltrafikanter kunde passera, då det förekom att motorcyklar, skotrar och terrängfordon färdades över bron trots befintliga hinder. Även lättare fordon bedömdes vara en risk, då de vibrationer som uppstår när man kör över bron riskerar att förvärra skadorna.

Utförda inspektioner visar att skadeutvecklingen visserligen gått långsamt men att skadorna nu är så pass allvarliga på flera av brons bärande konstruktionsdelar att sakkunnig besiktningsman starkt rekommenderar att bron omgående stängs av. Med detta som bakgrund stänger vi bron för all trafik (inklusive gång- och cykeltrafik) i avvaktan på beslut om brons framtid.

Sundbron binder samman västra och östra delen av Värmullssundet och är en omtyckt del av ett populärt gångstråk samtidigt som det är för många en färdväg till och från jobbet. Att stänga bron är ett nödvändigt men tråkigt beslut att ta, men att bortse från brons dåliga skick och de säkerhetsrisker det medför vore inte bara omdömeslöst, utan rent av hänsynslöst och oansvarigt. Din säkerhet går i första hand.

Har du frågor?
Vänligen kontakta Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef Hagfors kommun. louise.sjoholm@hagfors.se

PM och utlåtande från Tyréns och WSP
PM bro 1783-2-1_20200504 Pdf, 544.6 kB, öppnas i nytt fönster.

sundbron

Publicerad av

Publicerad datum