logo

Nytt projekt för att minska frånvaron i skolan

Ett skolsocialt team i Hagfors kommun ska ge stöd till elever i årskurs 4-9 med problematisk skolfrånvaro. Målsättningen är att fler elever ska gå tillbaka till skolan. Skolsocialt team är ett projekt som startade februari 2024 och pågår till och med augusti 2025. Projektet finansieras av statliga medel och genomförs i samverkan mellan skolan och socialtjänst.

Två kvinnor sitter vid ett bord

Maja Andersson, beteendevetare och Julia Jansson, socialpedagog är skolsocialt team i Hagfors kommun.

- Vi ser att antalet elever som är frånvarande från skolan under längre tid ökar i vår kommun. Med vårt skolsociala team kan skola och socialtjänst tillsammans i ett tidigt skede sätta in insatser för att minska frånvaron och öka närvaron i skolan. I förlängningen kan det också bidra till bättre studieresultat, säger skolchef Jenny Dahlin.

Samverkan mellan skola och socialtjänst

I slutet av 2023 hade 25 elever i grundskolan i Hagfors kommun frånvaro på över 50 procent och elva elever hade frånvaro på över 75 procent. Frånvaron i skolan ökar. Men inte bara i Hagfors utan i hela Sverige. Som en åtgärd för att minska frånvaron har regeringen avsatt pengar till så kallade skolsocialt team. Syftet är att ge ett samlat stöd till elever med långvarig problematisk skolfrånvaro. Det bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst, både på strukturell och operativ nivå.

I Hagfors kommun finns sedan februari i år ett skolsocialt team. Det består av socialpedagog Julia Jansson och beteendedvetaren Maja Andersson. Teamet har ett gemensamt kontor på Älvstranden Bildningscentrum men finns på plats på alla grundskolor i kommunen. De ger stöd till elever i årskurs 4-9 i Hagfors kommun med långvarig problematisk skolfrånvaro.
- Vägen tillbaka till skolan kan se ut på olika sätt och det kan ta olika lång tid. Målet är dock alltid att eleven ska komma tillbaka till skolan. Men vi kan inte göra något utan att eleven har motivation och vilja, betonar Julia.
- Att vara i skolan är en friskfaktor och skyddsfaktor. Samhället tjänar på den här satsningen, anser Maja och Julia.

Orsakerna till att man inte vill vara i skolan kan vara många. Psykisk ohälsa, konflikter i hemmet eller skolan, skoltrötthet, mobbning, social fobi i form av att man har svårt med många människor på samma plats är några exempel. De elever som får hjälp av skolsociala teamet kan ha varit frånvarande från skola både kort och längre tid.

Vad gäller för att en elev ska få stöd från er?

- Vi har nio platser totalt för kommunens alla skolor. Det är elevhälsan tillsammans med rektor som bestämmer vilka elever vi ska stödja under en begränsad tid. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att elevens vårdnadshavare lämnar ett skriftligt samtycke, förklarar Maja.

Hur lång tid som en elev erbjuds stöd av teamet varierar. Vissa får stöd under några månader, medan andra kan få stöd längre.

När samtycke finns och eleven är inskriven börjar temat med att planera arbetet.
- Vi samlar in information, kartlägger om det har gjorts tidigare insatser och intervjuar vårdnadshavare och elev. Utifrån det får vi vetskap om vilka svårigheter som just den här eleven känner inför att vara i skolan. Vi får också veta vilka styrkor som eleven har. Och det är viktigt. För i styrkorna kan vi hitta lösningar på problemen och sätt att närma oss eleven. Därefter planerar vi vilken typ av stöd och insatser som ska göras, förklarar Maja.

Allt detta sker i samråd med eleven och vårdnadshavare.
- Vi planerar dessutom hur vi ska följa upp arbetet och utvärdera de insatser som har görs.
- Även om vi har avslutat insatser för en elev så kan vi om det behövs fortsätta att hålla kontakten med eleven genom telefonsamtal eller sms, säger Julia.

Insatser utifrån individens behov

Stöd och insatser individanpassas och kan se olika ut beroende på behov. Maja och Julia kan vara på plats i skolan för ge stöd eller finnas med på vägen till och från skolan. Hembesök, ta en fika eller gå en promenad är andra exempel på insatser.
- Bara att vi är där och bryr oss är väldigt uppskattat. Motiverande och stödjande samtal är viktigt för att kunna bygga förtroende hos eleven, betonar Maja.

Kommunens skolsociala team samverkar tätt med elevhälsan men även mentorer, socialtjänst och socialsekreterare har man tät kontakt med.
- Det är viktigt att när eleven kommer tillbaka till skolan ska det vara förberett för en återgång, förklarar Maja. Till exempel om matsalen eller rastmiljön är en svår situation då behöver vi hitta en anpassning som gör att det underlättar för eleven.

“Vi vill göra skillnad”

Maja Andersson och Julia Jansson är verkligen engagerade för sitt uppdrag.
- Det är så häftigt och fantastiskt kul att få vara med och hitta lösningar. Vi vill verkligen göra skillnad för eleverna, säger de.

» Information från Skolverket om satsningen skolsocialt team Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum