logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 april

Måndag den 15 april hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerat.

Den budget för 2024 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 18,3 miljoner kronor. Prognosen för årets första två månader pekar mot ett plusresultat för helåret på 12,2 miljoner kronor. Men det är ett minusresultat i förhållande till budget med totalt -6,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari -februari 2024. Det ska också göras en plan för att undvika ett budgetunderskott.

Socialdemokraterna föreslår i en motion att Hagfors kommun återupptar arbetet för
att ge möjlighet till nybyggnation på LIS-området ( landsbygdsutveckling i strandnära lägen) norr om bron i Sunnemo.

Kommunstyrelsen ser positivt på motionens innehåll. Då det pågår ett arbete med en ny översiktsplan vill man först att beslutet har tagits för den nya översiktsplanen. Det utifrån att alla detaljplaner som görs ska ha stöd i översiktsplanen. Därefter kan man se på möjligheterna till att planlägga området som föreslås i motionen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Moderaterna motionerar om att det ska placeras ut fler sandlådor på strategiska platser inom kommunen. Det ska bidra till ökad trygghet och service vintertid.
Moderaterna anser att de sandlådor som finns på olika platser runt om i kommunen där privatpersoner kan hämta sand för halkbekämpning är ofta tomma. Genom att placera ut fler sandlådor och öka tillgången till sand bidrar till att fler sandar ordentligt och därmed minskas risken för halkolyckor anser motionärerna.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Detta utifrån att de sandlådor som är utplacerade är inte till för att medborgare ska hämta sand från för privat bruk. Utan syftet är att sandlådorna ska vara ett komplement till kommunens vinterväghållning, därför är också lådorna placerade vid vägar där kommun är ansvarig för vinterväghållningen.

Utifrån samhällsbyggnadsavdelningens bedömning är det mest effektiva sättet att förbättra servicen och effektivisera arbetet att hänvisa kommuninvånare till färre men större upplag av sand för halkbekämpning. Med ett färre antal platser där kommuninvånare kan hämta sand är förutsättningarna bättre att upplaget sällan kommer vara tomt, då man med den typen av sandförråd kan hantera större volymer av sand.

Kommunstyrelsen fick vid dagens möte en redovisning av de motioner och medborgarförslag som lämnat in fram till och med 3 april 2024 och inte besvarats

Det är en motion som saknar svar och den har lämnats in av Moderaterna, revidering av Hagfors kommunfullmäktige arbetsordning.

Det är ett inlämnat medborgarförslag som inte har besvarats. Discogolfbana i skogen.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna återrapporteringen av motioner och medborgarförslag som inte har besvarats.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum