logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 maj

Måndag den 11 maj hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb så snart det är justerat.

Budgetuppföljning visar på lägre plusresultat än budgeterat

Ett plusresultat på 21,3 mkr. Så lyder resultat i budget 2020 för Hagfors kommun som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. När verksamhets- och budgetuppföljningen för januari-mars 2020 presenterades för kommunstyrelsen pekar dock prognosen för helåret mot ett plusresultat på 12,2 mkr. Det är en minskning mot budget med 9.1 mkr.

Det prognostiserade lägre plusresultat beror på att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli 2.2 mkr lägre än budgeterat. Dessutom förväntas verksamheternas nettokostnader bli 6,9 mkr högre än budget. Främst gäller det individ- och omsorgsutskottet och barn- och bildningsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-mars 2020. Det betonades dock att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Dessutom fick barn- och bildningsavdelningen i uppdrag att göra en prognos för elevunderlaget sex år framåt i Hagfors kommun

Hagforshem får riva hus i Ekshärad

Hagforshem har i dagsläget 50 vakanta lägenheter och det betyder en vakansgrad på cirka 10 procent. Det är inte långsiktigt ekonomiskt hållbart att driva bolaget med med en sådan hög vakansgrad. Hagfors kommun har en plan för att minska fastighetsbeståndet och har avtal med Boverket i och får rivningsbidrag, Det återstår 65 lägenheter inom detta avtal som löper ut den 31 december 2020.

Vid dagens möte beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lägga till huset Myrvägen 4 a-b i Ekshärad i kommunens plan för minskat fastighetsbestånd.

Kostverksamheten ska få nya riktlinjer

På uppdrag av kommunens revisorer har en granskning genomförts av kostverksamheten i Hagfors kommun. Granskningen visar att kostverksamheten bedrivs utifrån de regelverk som gäller för livsmedel samt för skola och äldreomsorg. Resultatet av granskningen visar också att riktlinjerna för kostverksamheten inte är fullt ut kända i organisationen. Dessutom är det svårt utifrån riktlinjerna för verksamheten att förstå om de arbetar i linje med kommunens ambitioner.

Även samhällsbyggnadsförvaltningen anser att riktlinjerna som är från 2002 är otidsenliga. Därför har kommunstyrelsen beslutat att nya riktlinjer för kostverksamheten i Hagfors kommun ska tas fram. Dessutom beslutade man om att definiera kvalité utifrån näringsriktighet och att effektivitet definieras utifrån portionspris på måltider jämfört med övriga Värmland, samt att matsvinnet minimeras och kontrolleras regelbundet för att minska kommunens kostnader.

Underhåll av gator tidigareläggs

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att omdisponera 1.5 mkr, tas från resultatet för 2020, till samhällsbyggnadsavdelningen. Pengarna ska användas för att kunna tidigarelägga gatuunderhåll från 2021 till 2020 för beläggningsarbete på Strandvägen, Hagälvsvägen och Skogsvägen.

Avslag på medborgarförslag om paddeltennisbana

En kommuninvånare har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga en paddeltennisbana vid Älvstrandens Bildningscentrum. För att kunna gå vidare med förslaget anser kommunen att det bör startas en förening som ansvarar för drift, service och bokning.

Då det inte finns har kommunstyrelsen beslutat att avslå medborgarförslaget.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade mötesprotokollet.

Publicerad av

Publicerad datum