logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 juni

Måndag den 15 juni hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet på vår webbplats så snart det är justerat.

Beslut om driftsbudget 2021 flyttas fram

Budgetkommitten hade till kommunstyrelsen ett förslag till driftbudget för 2021 samt plan för 2022 och 2023. Förslaget innebär ett budgeterat resultat för 2021 med -2 229 000 kr, för 2022 med -9 678 000 kr och för 2023 med -19 816 000 kr.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att driftsbudget för 2021 och plan för 2022 och 2023 inte beslutas om i juni månad utan under hösten 2020.

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna i kommunstyrelsen avstod att delta i beslutet.

Stellan Andersson (C) lämnade reservation mot kommunstyrelsens beslut.

Från Stellan Andersson (C) fanns också två yrkanden som båda avslogs.
- Att kommunstyrelsen lägger ett budgetförslag som kan beslutas av kommunfullmäktige i juni.
- Att budgeten revideras i höst när skatteprognoser och statsbidragen blir säkrare.

Investeringsbudget 2021 och plan för 2022-2023

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta fastställa investeringsbudget för 2021 samt plan för 2022 och för 2023. Det skulle innebära investeringar för 2021 med 97 515 000 kr, för 2022 med 120 875 000 kr och för 2023 med 160 350 000 kr.

Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2021 till 1,25 procent.

Tomas Pettersson (S) yrkade att investeringen för Råda skola 4-6 skulle lyftas ur investeringsbudgeten. Yrkandet avslogs

Tomas Pettersson (S) yrkade även följande:
Att 2 miljoner avsätts till ett bidrag för friidrotten i Hagfors kommun att anlägga allvädersbanor på Hagforsvallen. Dessa 2 miljoner avsätts under 2022. Detta innebär att totalt är 5 miljoner avsatt till projektet. Dessa medel kommer genom friidrotten växlas upp till 10 miljoner. Även detta yrkande avslogs av kommunstyrelsen.

Stellan Andersson (C) reserverade sig mot att investeringen för Sundsbron finns med i beslutet för investeringsbudgeten.

Tomas Pettersson (S) reserverade sig mot att investeringen för Råda skola 4-6 finns med i investeringsbudgeten.

Kommunalskatten förblir oförändrad

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige besluta att den kommunala skattesatsen för 2021 förblir oförändrad på, 22 kronor och 2 öre per skattekrona.

Sundsbrons framtid ska utredas

Sundsbron är i stort behov av underhåll. Hur omfattande underhåll eller renovering samt vilka åtgärder är dock inte klart. Därför beslutade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsavdelningen ska göra en så kallad åtgärdsvalsstudie. Det för att se vilka olika alternativ som finns för bron och vad de olika alternativen innebär i kostnad. Utifrån detta kan man sedan ta beslut om Sundsbrons framtid.

Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut om en så kallad åtgärdsvalsstudie ska genomföras.

E-förslag ersätter medborgarförslag

I dagsläget finns möjlighet för personer folkbokförda i Hagfors kommun att lämna in så kallad medborgarförslag till kommun. Nu har kommunstyrelsen beslutat att avskaffa medborgarförslagen. Istället ska det från 1 september 2020 finnas möjlighet att lämna så kallad e-förslag. Den främsta skillnaden mellan de olika typerna av förslag är att e-förslag innebär att folkbokförda i kommun kan rösta på förslaget. För att förslag ska behandlas politiskt måste det ha fått ett förutbestämt antal röster.
Denna förändring görs för att utveckla medborgardialogen och nå ut till fler medborgare i Hagfors kommun.

Kommunfullmäktige beslutar vid sitt nästa möte ifall medborgaförslag ska avskaffas i Hagfors kommun från den 1 september och ersättas av e-förslag.

Prognosen pekar mot ett lägre resultat än budgeterat 2020

Ett plusresultat på 21,3 mkr. Så lyder resultat i budget 2020 för Hagfors kommun som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. När verksamhets- och budgetuppföljningen för januari-april 2020 presenterades för kommunstyrelsen pekar dock prognosen för helåret mot ett plusresultat på 17,1 mkr. Det är en minskning mot budget med 4.2 mkr.

Det prognostiserade lägre plusresultat beror främst på att verksamheternas nettokostnad förväntas bli 7,2 mkr lägre än budgeterat. Dessutom förväntas verksamheternas nettokostnader bli 7.2 mkr högre än budget. Främst gäller det individ- och omsorgsutskottet och barn- och bildningsutskottet. Däremot pekar prognosen mot att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 2020 blir 3.0 mkr högre än budgeterat.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning.

Bågen får extra pengar från kommunen

Kommunstyrelsen har beslutat att bowlingklubben Bågen i Hagfors ska få ett bidrag på 14 000 kronor varje månad fram tills dess att renovering av Hagfors simhall är klar. Föreningens motprestation för att få pengarna är att fortsätta utveckla bowlingen i Hagfors vilket kommunstyrelsen anser är viktigt för Hagfors kommun. Stödet börjar att betalas ut från och med den 1 juli 2020.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum