logo

Kommunstyrelsen i korthet 16 november

Måndag den 16 november hade kommunstyrelsen ett digitalt sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet på vår webbplats så snart det är justerat.

Beslut om driftbudget 2021 och plan 2022-2023

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen om driftbudget för 2021 och plan för 2022 och 2023 enligt förslag från budgetkommitten. Det innebär ett budgeterat resultat för 2021 med +1 467 000 kronor, för 2022 med -13 699 000 kronor samt för 2023 med -28 858 000 kronor.

Kommunstyrelsen hade också ett förslag för driftsbudget från Socialdemokraterna att ta ställning till. Efter votering beslutade kommunstyrelsen i enlighet med budgetkommittens förslag. Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen som representerar Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut om driftbudget för 2021 och plan för 2022 och 2023.

Budgetuppföljning pekar mot lägre plusresultat

Ett plusresultat på 21,3 mkr. Så lyder resultatet i budget 2020 för Hagfors kommun som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. När verksamhets- och budgetuppföljningen för januari-september 2020 presenterades för kommunstyrelsen pekar dock prognosen för helåret mot ett plusresultat på +23,3 mkr. Det är tre procent bättre än det budgeterade resultatet för 2020.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-september 2020. Det betonades dock att alla verksamheter ska se över sina kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Förslag till nya detaljplaner för fastigheter i Ekshärad

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för fastigheten Bågskytten (Kyrkheden 5:1 och del av Grinnemo 1:91) i Ekshärad samt att upphäva dess motsvarande område i gällande detaljplaner.

E-förslag byter namn till medborgarförslag

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att byta namn på e-förslag i Hagfors kommun till medborgarförslag. Det ska även ändras i riktlinjerna för e-förslag samt på Hagfors kommuns hemsida till medborgarförslag.

Ändring av riktlinjer för e-förslag

För att korta ner handläggningstiden för e-förslag som har uppnått 25 röster beslutade kommunstyrelen föreslå kommunfullmäktige besluta om en ändring i riktlinjerna för e-förslag i Hagfors kommun. Ändringen innebär att förslag som fått 25 röster går vidare direkt till handläggning i utan att först behandlats i kommunfullmäktige.

Beslut om läsårstider 2021-2022

Kommunstyrelsen har idag beslutat om läsårstider 2021-2022 för elever i Hagfors kommun. Höstterminen 2021 är 16 augusti till 17 december. Vårterminen 2022 omfattar tiden 10 januari till 10 juni.

Höökens bordtennisklubb får bidrag till renovering av ”Gamla gymnastiksalen”

Höökens bordtennisklubb äger fastigheten ”Gamla gymnastiksalen” Grinnemo 1:84 i Ekshärad. Fastigheten är i stort behov av renoveringen. Lokalen används inte enbart av föreningslivet utan också till viss del i kommunens egen verksamhet då elever på Centralskolans lågstadium har idrottsundervisning i lokalerna.

Den totala kostnaden för att renovera fastigheten är beräknad till 432 875 kronor. Föreningen bidrar själva med 200 000 kronor, Länsstyrelsen genom fonderade bygdemedel 110 000 kronor och Billeruds sociala fond 20 000 kronor. Återstående 100 000 kronor har Höökens bordtennisklubb ansökt om att Hagfors kommun ska bidra med.

Vid dagen sammanträde beslutade kommunstyrelsen att bevilja Höökens bordtennisklubb medfinansiering på 100 000 kronor för renoveringsarbete på fastigheten Grinnemo 1:84. Detta under förutsättning att arbetet genomförs inom en period av 12 månader och övrig finansiering löses.

Norra Råda Hembygdsförening får ekonomiskt stöd

Att många evenemang och aktiviteter ställs in på grund av coronapandemin drabbar många föreningar hårt ekonomiskt. Intäkter försvinner men många fasta kostnader finns ändå kvar. Så ser det ut för Norra Råda hembygdsförening som har ansökt om ekonomiskt stöd från Hagfors kommun. Därför har kommunstyrelsen beslutat att ge Norra Råda hembygdsförening ett evenemang- och utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för 2020.

Skoga Bygdegårdsförening får ekonomiskt stöd

Att många evenemang och aktiviteter ställs in på grund av coronapandemin drabbar många föreningar hårt ekonomiskt. Intäkter försvinner men många fasta kostnader finns ändå kvar. Så ser det ut för Norra Råda hembygdsförening som har ansökt om ekonomiskt stöd från Hagfors kommun. Därför har kommunstyrelsen beslutat att ge Norra Råda hembygdsförening ett evenemang- och utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för 2020.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum