logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 februari

Måndag den 15 februari hade kommunstyrelsen årets andra sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från mötet så snart det är justerat.

Hagforshem ska öka underhållet på sina fastigheter

Det kommunala bostadsbolaget Hagforshem har behov av att öka underhållet på många av sina fastigheter. Det gäller både sedvanligt underhåll men också sådant som är helt nödvändigt för att kunna hyra ut som exempelvis takbyte på flera fastigheter. Om Hagforshem får ekonomiska möjligheter att göra detta kan man bli ett mer attraktivt bostadsbolag. Vilket i förlängningen skulle kunna innebär fler hyresgäster och större intäkter.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte att föreslå kommunfullmäktige besluta att genom ett nytt arbetssätt kopplat till det andra kommunala bolaget Hagfors Energi AB kan Hagforshem öka sitt under underhåll 2021-2024.

Richard Bjöörn blir ny kommunchef i Hagfors

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari att utse nuvarande personalchef Richard Bjöörn, 52 år till ny kommunchef i Hagfors kommun. Richard Bjöörn får en tillsvidareanställning med en månadslön på 79 500 kronor. Han tillträder sin nya tjänst den 16 februari.

Utredning ska göras om sammanhållen gång- och cykelväg Uddeholm-Hagfors

I investeringsbudget för 2021 finns avsatt 15 miljoner kronor för utbyte alternativt renovering av Sundsbron. Nu ska dessa pengar fördelas om till andra åtgärder under 2021. Detta då renovering alternativt en helt ny bro är en dyr investering och behöver läggas i in ett större perspektiv. Kommunstyrelsen har beslutat att 1 miljon kronor ska användas till utredning om en sammanhållen gång- och cykelväg från Uddeholm till Hagfors. Då skulle också Klarälvsbanan kunna förlängas hela vägen in till Hagfors. I utredningen ska ingå stråk som passerar Sundsbron.

Övriga 14 miljoner som var avsatta till Sundsbron i investeringsbudgeten 2021 ska fördelas om till mer prioriterade projekt enligt följande:

  • 5,2 miljoner kronor går till underhåll på Kyrkhedens skola, byte av fönster på äldreboendet Lillåsen och stadshuset samt byte av del av tak på byggnaden där Älvstranden Bildningscentrum finns.
  • 1 miljon kronor ska användas till en lokalutredning för Kyrkhedens skola.
  • 4,8 miljoner kronor går till ny vägbelysning i Gustavsfors och Skymnäs
  • 3.0 miljoner kronor ska använda för gatuunderhåll på Höökesvägen, Ängsvägen, Ringvägen i Ekshärad och Snickaregårdsvägen i Råda.

Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut. Dessutom föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att upphäva ett tidigare beslut från 2011 om nedsläckning av nio lyktstolpar i Gustavsfors. Detta för att de aktuella lyktstolpar ska kunna bytas ut och åter tändas upp.

Tomas Pettersson (S) ställde sig positiv till föreslagna omdisponeringar men yrkande i kommunstyrelsen att motsvarande medel, 15 miljoner kronor, till en renovering alternativt ny Sundbro skall återläggas i investeringsbudget 2022. För att säkerställa att finansiering till projekt Sundbron finns kvar. Kommunstyrelsen beslutade dock enligt liggande förslag.

Ledamöterna i kommunstyrelsen från Socialdemokraterna reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.

Hagforsstrategin ska revideras 2021

Under 2016 togs den så kallad Hagforsstrategin 2017-2027 fram tillsammans med 800 kommuninvånare. Den ska enligt tidigare beslut revideras 2020 och 2024. Hagforsstrategin utgår ifrån Värmlands regionala utvecklingsstrategi,Värmlandsstrategin 2014-2020. En ny Värmlandsstrategi för 2021-2040 ska antas i juni 2021. För att kunna ha den som stöd i har kommunstyrelsen besluta att revideringen av Hagforsstragein flyttas fram till hösten 2021.

Fritidsbanken i Hagfors förändras från hösten 2021

Fritidsbanken är ett ideellt initiativ som ägs av Fritidsbanken Värmland. Verksamheten bygger på att frilufts- och sportutrustning skänks till Fritidsbanken som i sin tur lånar utrustning kostnadsfritt till kommunens invånare. Fritidsbanken i Hagfors startade som ett treårigt projekt 2018 och det avslutas i projektform den 31 augusti 2021. Under projekttiden skulle Hagfors kommun arbeta för att föreningslivet i Hagfors skulle fortsätta att driva Fritidsbanken i ideell regi efter projekttidens slut. En sådan utredning har också kommunen gjort. Den visar att många föreningar är intresserade att ha ett fördjupat samarbete med Fritidsbanken. Men ingen förening har visat intresse av att ta över driften av Fritidsbanken.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte att Fritidsbanken i Hagfors ska finnas kvar även efter att projekt avslutas den 31 augusti 2021. Dock med vissa förändringar. Organisatoriskt ska verksamheten finnas inom individ- och omsorgsavdelningen. De nuvarande lokalerna som Fritidsbanken har i Hagfors ska minskas. Det uppdrag på Fritidsbanken i Hagfors som idag en samordnare har avslutas från september 2021 och uppgifterna ska fram till årets slut utföras av personal från kommunens arbetsmarknadsenhet. Under 2021 ska också Fritidsbankens framtid utredas och ett förslag finnas med i budget för 2022.

Kommunfullmäktige ska livesändas på webben

Ett medborgarförslag lämnades in hösten 2020 med förslag om att kommunfullmäktige sammanträden ska börja sändas live på webben. Medborgarförslaget nådde 25 röster vilket betyder att det ska behandlas politiskt. Nu har förslaget utretts och det finns ett lösning för att kunna börja sända kommunfullmäktiges sammanträden live på webben från och med våren 2021.

När medborgarförslaget togs upp i kommunstyrelsen yrkade Göran Eriksson (S) att livesändningarna skulle sparas i max 14 dagar på kommunens webbplats för att sedan tas bort. Detta yrkandet gav kommunstyren sitt bifall till

Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut gällande medborgarförslaget om kommunfullmäktiges sammanträden ska livesändas på webben.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum