logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 mars

Måndag den 15 mars hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från mötet så snart det är justerat.

Hagfors kommun redovisar för 2020 ett plusresultat på 33,9 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för fjolåret var plus 21,3 miljoner kronor. Det innebär ett plusresultat 2020 på 12,6 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnaderna i driftsredovisningen för utskotten tillsammans är 702,7 miljoner kronor, vilket är 5,4 miljoner kronor mindre än budgeterat. Samtliga utskott förutom individ- och omsorgsutskottet redovisade plusresultat i driftredovisningen.

Verksamhetens nettokostnad för fjolåret slutade på 722,6 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag 2020 visar ett plus jämfört med budget med 11,1 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter redovisar tillsammans ett plus mot budget med 2,1 miljoner kronor. Nettoinvesteringar uppgår till 59,6 miljoner kronor. Kommunkoncernen Hagfors redovisar 2020 ett plusresultat på 38,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens bokslut för 2020.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkade att en avsättning skulle göras för 1,8 miljoner till allvädersbanor. Yrkandet avslog av kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att Hagforshem har möjlighet att redovisa underskott i driftresultatet under en period. Detta under förutsättning att pengarna används till underhåll utöver vad bolaget klarar i sin årsbudget samt att kommunfullmäktige får besluta storleken och att aktiebolagskoncernen totalt sett kan redovisa ett positivt resultat.

Med detta som grund beslutade kommunstyrelsen vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Hagforshem ska ges utrymme om 3 500 000 kronor för räkenskapsåret 2021 att användas till ”utökat underhåll”.

Representanterna från Oberoende Realister i kommunstyrelsen hade ett yrkande enligt följande: Oberoende Realister anser att Hagforshem ska återkomma till kommunstyrelsen och presentera en plan för hur bolaget ska minska sina vakanser och förbättra sin ekonomi, för att över tid öka bolagets förmåga att klara bostadsbeståndets renoveringsbehov med eget kapital.

Kommunstyrelsen gav sitt bifall till yrkandet från Oberoende Realister

Föreningen Sunnemo Folkets Hus får bidrag på 60 000 kronor till inköp av en ny värmepanna till Sunnemo Folket Hus. Kommunstyrelsen ger detta bidrag under förutsättning att föreningen förutom egen pengar även får bidrag från Länsstyrelsen, Fonderade bygdemedel och Folkets Hus och Parker som tillsammans täcker den total kostnaden 140 000 kronor för att montera en ny värmepanna.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Ekshärads Hantverkare ett bidrag på 29 236 kronor för byte av tak på föreningens lokal “Storstugan”. Bidraget ges under förutsättning att Ekshärads Hantverkare löser övrig finansiering för att täcka den totala kostnaden på 73 036 för takbytet samt att bytet av tak är genomfört senast den 15 mars 2022.

DHR (De handikappades riksförbund) - Hagfors, Munkfors, Filipstad får 36 000 kronor i bidrag för för ommålning av lokalen Brostugan.Huset är i behov av utvändig målning, rödfärgning och vitmålning av fönster, knutbrädor, vindskivor och förstukvist. Den totala kostnaden för arbetet är 90 000 kronor. En förutsättning för bidraget från kommunen är att övrig finansiering löses och arbetet genomförs senast den 15 mars 2020

Håkan Lindh (S) blir ny vice ordförande i barn- och bildningsutskottet från och med 30 mars 2021. Det beslutade kommunstyrelsen vid dagens sammanträde. Nuvarande vice ordförande Lena Svensson (S) har avsagt sig sitt uppdrag från och med 1 juni 2021. Hon blir kvar som ledamot i barn- och bildningsutskottet tills dess att hon avsäger sig sina politiska uppdrag.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum