logo

Kommunstyrelsen i korthet 16 maj

Måndag den 16 maj hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Den budget för 2022 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 33,2 mkr. Prognosen för 2022 efter årets tre första månader pekar dock mot ett högre plusresultat på 42,3 miljoner kronor för hela året. Det är 9,1 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-mars uppgår till 200 miljoner kronor vilket är 4,5 miljoner kronor högre än budget 2022. Prognosen 2022 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 10,9 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-mars 2022. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen har beslutat att man även 2022 ska ha ett samarbetsavtal med Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna). I samarbetsavtalet ingår bland annat att kommunen får exponeras på Valsarnas hemmaarena, på förarnas västar, i programblad samt på föreningen webbplats.För detta samarbetsavtalet får Valsarna 50 000 kronor för säsongen 2022.

De Handikappades Riksförbund (DHR) - Hagfors, Munkfors, Filipstad är en lokalförening som bedriver sin verksamhet i Brostugan i centrala Hagfors. Nu behöver taket på fastighetens uthus bytas ut. Totalkostnad för arbetet är beräknat till 75 000 kronor (inkl. moms).

Kommunstyrelsen har beslutat att DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad får en medfinansiering på 47 500 för byte av tak. Resten av kostnaden för takbytet finansieras genom bidrag från Länsstyrelsen och egen insats.

Kommunstyrelsen beviljar Uddeholms Golfklubb ett bidrag på 50 000 kronor för utveckling av klubbens verksamhet i syfte att öka attraktionskraften.

En kommuninvånare har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska byggas en toalett i anslutning till Hagfors bussterminal i centrum, detta utifrån att det saknas toalett på många bussar samtidigt som det är många resenärer i området. Kommunstyrelsen är positiva till förslaget och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla medborgarförslaget.

Hagforshem AB får i uppdrag att anpassa den före detta taxilokalen till offentlig toalett i enlighet med de lagkrav och den standard som erfordras. Kommunstyrelsen beslutar även att föreslå kommunfullmäktige att besluta att det material som kan återanvändas ska återbrukas. Samhällsavdelningen får i uppdrag att riva den offentliga toalett som finns vid före detta Södra skolan. Detta då kommunstyrelsen inte bedömer att det behövs två offentliga toaletter så när varandra.

Socialdemokraterna i Hagfors föreslår i en motion att all omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och våld i hemmet kan upptäckas/förekommas. Dessutom vill man att det ska tas fram tydliga rutiner för hur personalen ska agera om misstanke finns. Kommunstyrelsen är positiva till motionens innehåll och har beslutat att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum