logo

Hagfors kommun och Region Värmland skriver avsiktsförklaring för att tillsammans utveckla god och nära vård

Byggnad

Sedan 1992 har delar av byggnaden som var Hagfors sjukhus stått tomt. Nu ska en målbild tas fram för utvecklingen av fastigheten.

Hagfors kommun och Region Värmland planera att skriva en gemensam avsiktsförklaring. Syftet att tillsammans utveckla god och nära vård i Hagfors kommun oavsett vem som är verksamhetsansvarig. En del i utvecklingen är att undersöka möjligheterna till framtida verksamhet i de tomma byggnader som tidigare var gamla Hagfors sjukhus.

- Vi lägger stort fokus på den historiskt omfattande och pågående omställningen till god och nära vård i Värmland. Där är samverkan med länets kommuner central och detta ligger helt i linje med det arbetet, säger Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Behöver göra investeringar

Hagfors kommun har identifierat flera framtida behov inom sitt uppdrag att för att erbjuda god välfärd till kommuninvånarna.
- Det handlar om att verksamheten behöver utvecklas och vi behöver också göra investeringar. Ett exempel är inom äldreomsorgen, som också på olika sätt är kopplat till till Region Värmlands uppdrag och ansvar. Att vi nu tillsammans med Region Värmland börjar ser på möjligheterna att bidra till gemensam utveckling oavsett vem som är verksamhetsansvarig är mycket positivt, säger Jens Fischer, (OR) kommunstyrelsen ordförande i Hagfors kommun.

Även Region Värmland ser behov av att investera i och utveckla sin verksamhet i Hagfors kommun för att kunna forma framtidens goda och nära vård. En stor del av verksamheten finns i delar av byggnaden som tidigare var Hagfors sjukhus. Hela byggnaden som tidigare var Hagfors sjukhus är totalt på 19 000 kvadratmeter. I dagsläget använder Region Värmland 7000 kvadratmeter i byggnaden för sin verksamhet. Övriga delar av byggnaden har stått tomma sedan 1992.

Samarbete ska ge vinster

- Genom att börja samarbeta direkt kring utvecklingen av fastigheten som rymmer Hagfors vårdcentral tror vi att det finns vinster att göra både för regionen och Hagfors kommun, men framför allt handlar det om att samverka för invånarnas bästa, säger Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Värmland och Hagfors kommun har tillsammans under 2022 gjort en nulägesanalys. Den visar att det finns stora renoveringsbehov i de tomma byggnader som tidigare var gamla Hagfors sjukhus. Men såväl regionen som kommunen ser också att det finns utvecklingsmöjligheter i lokalerna.

För att fånga upp de här verksamhets- såväl som fastighetsrelaterade frågorna, utmaningarna och möjligheterna har det över tid växt fram en insikt om behovet av att föra en förutsättningslös, öppen och bred dialog. Det för att forma en gemensam målbild för verksamheternas såväl som fastighetens utveckling som är av nytta för både kommunen och regionen.

Därför planerar Hagfors kommun och Region Värmland att teckna en avsiktsförklaring för att gemensamt involvera sig i en utvecklingsprocess. Ambitionen är att forma en gemensam målbild för utvecklingen av bådas verksamheter såväl som utvecklingen av fastigheten som tidigare var Hagfors sjukhus.

Beslut om avsiktförklaringen ska tas politiskt i Hagfors kommun och Region Värmland under våren.

Fakta Hagfors sjukhus
Region Värmland äger hela fastigheten som tidigare var Hagfors sjukhus. Byggnaderna utgör det gamla Hagfors sjukhus byggdes i tre etapper: 1956, 1968, 1981. Som mest innehöll sjukhuset 144 vårdplatser. Sjukhuset avvecklades i samband med införandet av den så kallade ädelreformen 1992 som innebar att kommunerna tog över landstingens samlade ansvar för långvarig service som vård och omsorg för äldre och handikappade. Hagfors kommun valde då att omlokalisera stora delar av verksamheten till kommunalt ägda fastigheter. Det innebar de norra, höga och bakomliggande byggnaderna av det gamla sjukhuset blev tomma. År 2022 är är det verksamhet i de främre delarna av fastigheten. Byggnadskomplexet utgör cirka 19.000 kvm och vakansgraden är 63 procent (cirka 12.000 kvadratmeter). De bakre byggnaderna från 1956 och 1968 är i stort sett tomma medan byggnaderna från 1981 är fullt utnyttjade. Där finns nu en vårdcentral, familjecentral, psykiatrisk mottagning, primärvårdsrehabilitering, bårhus samt laboratorium.

Publicerad av

Publicerad datum