logo

Medborgarundersökning ger bra betyg till Hagfors kommun

Människor

Resultatet från medborgarundersökningen 2022 visar på en fortsatt hög resultatnivå. Hagfors kommun ligger över rikssnittet på alla delar i undersökningen. I årets undersökning är fler positiva till både arbets-och utbildningsmöjlighet. Även trygghet är en fråga som får höga betyg. Lägre betyg ges till nöjesutbudet och tillgång till kollektivtrafik.

- Att vi utifrån resultatet i medborgarundersökningen kan se en fortsatt positiv trend är oerhört glädjande. Det är ett tydligt bevis på att vår kommun utvecklas i positiv riktning. Tillsammans gör vi Hagfors kommun till en attraktiv plats att leva, bo och verka på, säger en mycket glad Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med medborgarundersökningen är att undersöka medborgarnas attityder och upplevelse av Hagfors kommun, både som plats och organisation. Under våren 2022 har 900 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 84 år, fått hem undersökningen i sina brevlådor. Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara. Era svar är viktiga för det fortsatta arbetet med att skapa en attraktiv kommun.

Hagfors en trygg kommun

Undersökningen är uppdelade i tre delar. Den första delen handlar om kommunen som plats att leva och bo på. Där har i årets undersökning fler blivit positiva till både arbets-och utbildningsmöjlighet och även trygghet är en fråga som får höga betyg. En fråga som dock får låga betyg är möjligheten att använda sig av kollektivtrafik för resor, inte heller många reser kollektivt enligt undersökningen. När det gäller nöjen får tillgång till naturen och idrottsevenemang höga betyg. Däremot nöjesutbudet får något lägre betyg, särskilt i yngre åldrar.

Andra delen handlar om hur verksamheter i Hagfors kommun upplevs - alltså den kommunala organisationen. Sophämtning, idrottsanläggningar samt räddningstjänsten är tjänster/verksamheter som får höga betyg. Tredje området handlar om hur man upplever inflytande och påverkan i Hagfors kommun, även där ser vi en positiv utveckling.

Äldre mer positiva än yngre

Utifrån de svar som kommit in i årets enkät kan vi se att äldre generellt är mer nöjda än yngre. Undersökningen visar också att kvinnor generellt är mer nöjda än män.
- Utifrån årets resultat kommer alla avdelningar att se över vilka delar som ska prioriteras och fortsätta arbetet för att fortsätta vara en attraktiv kommun, säger kommunchef Richard Bjöörn.

» Medborgarundersökning 2022 Pdf, 1.4 MB.

» Tidigare medborgarundersökningar

Publicerad av

Publicerad datum