logo

Kommunstyrelsen i korthet 5 december

Måndag den 5 december hade kommunstyrelsen årets sista sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Den budget för 2022 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 33,2 miljoner kronor. Detta ändrades till 32,4 miljoner kronor efter beslut i mars 2022 om tilläggsanslag i driftbudget med 0,9 miljoner kronor. Prognosen för 2022 efter tio månader av året pekar mot ett plusresultat på 37,5 miljoner kronor för hela året. Det är 5,1 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-oktober uppgår till 641,7 miljoner kronor vilket är 18,9 miljoner kronor högre än budget 2022. Prognosen 2022 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 16,2 miljoner kronor högre jämfört med budget.


Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-oktober 2022. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige beslut att höja renhållningstaxan med fem procent från 2023. Som skäl till höjningen anges att källsorteringen av matavfall ger ökade kostnader i insamling och behandling. Källsortering av matavfall erbjuds nu till en stor del av hushållen inom Hagfors kommun.

Kostnadsökningen ska fördelas på fasta avgifter och hämtningsavgifter. Även på återvinningscentralerna föreslås en höjning av taxan med cirka fem procent . Avgiften för sorterat verksamhetsavfall föreslås att höjas från 50 kronor till 60 kronor per tillfälle. För ett normalabonnemang ökar kostnaden från 2000 kronor per år till 2100 kronor per år.

Kommunstyrelen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige beslut att höja VA-taxan med fem procent från 2023. Främst beror höjningen på ökade kostnader för el, personal och drivmedel. Förslaget är en höjning av VA-taxan på 5 procent för mätaravgifter och förbrukningsavgifter.

För en normalvilla blir skillnaden cirka 400 kronor per år. För ett flerfamiljshus blir skillnaden cirka 3000 kronor per år.

Vård- och omsorgstaxan gäller de som fått en insats beviljad enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårds-, och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt boende. Taxan gäller även i tillämpliga delar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och övrig socialtjänst.

Tillägg till tidigare vård- och omsorgstaxa föreslås genom att ny avgift föreslås för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. Kostnader för mat, inom alla verksamheter är uppjusterade utifrån faktisk kostnad, avtal och konsumentverkets beräkningar.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad vård- och omsorgstaxa för 2023.

Vid dagens möte beslutade kommunstyrelsen om läsårstider 2023-2024 för skolorna i Hagfors kommun.Höstterminen för elever omfattar tiden 2023-08-14 – 2023-12-22.

Vårterminen för elever omfattar tiden 2024-01-09 – 2024-06-05.

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att det ska startas upp och utvecklas ett föreningsråd för föreningar med syfte att de ska stötta varandra med hjälp av kommunen.

Motionärerna tror att ett föreningsråd där kommunen är sammankallande skulle kunna göra så föreningar och kommunen kan samverka än mer än vad som redan görs.
Kommunstyrelsen har dock beslutat att avslå motionen.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen från Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag att bifalla motionen.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum