logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 september

Måndag den 11 september hade kommunstyrelsen höstens första sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerat.

Den budget för 2023 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 10,3 miljoner kronor. Prognosen för januari-april 2023 pekar mot ett plusresultat på 21.0 miljoner kronor för hela året. Det är alltså plus 10,7 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april uppgår till 489,9 miljoner kronor vilket är 14,1 miljoner kronor högre än budget 2023. Prognosen 2023 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 8,2 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-juli 2023. Det betonades dock att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Sverigedemokraterna i Hagfors har i en motion föreslagit att ensamstående pensionärer ska erbjudas att till självkostnadspris få äta skollunch tillsammans med elever i skolor i Hagfors kommun. Motionärerna ser detta som ett sätt att möta över generationsgränserna.

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget men anser att det inte är genomförbart. Främst hänvisar man till säkerheten i kommunens skolor. Då skolan inte är någon allmän plats kan man inte tillåta att obehöriga får tillträde till skolans lokaler. Dessutom kan man som kommun inte erbjuda en specifik grupp mat till självkostnadspris då det konkurrerar med befintliga näringsidkare.

Det är kommunfullmäktige som tar slutgilt beslut om motionen.

Kommunstyrelsen beslutade att utpekade områden i Hagfors respektive Ekshärad centrum ska prioriteras i det framtida utvecklingsarbetet. Det ska bidra till att forma tydligare centrummiljöer för såväl kommuninvånare som besökare. Att de utpekade områdena blir prioriterade kan innebära att mer pengar avsätts för skötsel och utsmyckning i områden samt att kommunen mer aktivt arbetar för samverkan med fastighetsägare och företag inom centrummiljöerna.

I ett medborgarförslag föreslås att det ska skapas en asfalterad hockeyplan där såväl stora som små kan spela ishockey med inlines. Förslagsställaren anser att en lämplig placering för en sådan rink vore vid Valhall. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget då man bedömer att det inte finns ytor vid Valhall att anlägga en plan för inlinehockey. Förvaltningen får samtidigt i uppdrag att se över möjligheten att använda den befintliga hockeyplanen i Valhall till inlineshockey. Detta ska ske i samverkan med föreningslivet.

Kommunstyrelsen beslutade avslå ett medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Ekshärad. Som skäl anger man att kommunen äger ingen lämplig mark som ligger avskilt men ändå tillräckligt nära tätorten som är lämplig för att anlägga en hundrastgård på.

En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag att lokala konstnärer/skulptörer ska få möjlighet att ställa ut sina verk i Blinkenbergsparken och längs Uvåslingan i Hagfors. Medborgarförslaget avslås utifrån att nu fokuseras arbete med utemiljöer till utpekade centrala områden i Hagfors och Ekshärad.

Socialdemokrater i Hagfors föreslår i en motion att området runt Ekesberget i Ekshärad ska utvecklas. Exempelvis anser man att en discgolfbana eller något som har med Ekshärads kultur eller att bygga Sveriges längsta trätrappa är exempel på lämpliga insatser för att utveckla området.

Kommunstyrelsen är positiv till förslaget och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifall motionen, genom att kommunen ska bjuda in berörda föreningar, som har verksamhet vid Ekeberget och andra aktörer till ett möte.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum