logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 november

Måndag den 13 november hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerat.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte om driftbudget för 2024 samt plan för 2025 och 2026. I förslaget som fullmäktige ska ta slutgiltigt beslut om är det budgeterade resultatet 18 278 000 kronor för 2024, för 2025 är det 23 080 000 kronor och för 2026 är resultatet 24 103 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte om investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 och 2025. I förslaget som fullmäktige ska ska ta slutgiltig beslut om är den budgeterad investeringsvolymen 136 950 000 kronor för 2023, för 2024 är det 155 636 000 kronor och för 2025 är investeringsvolymen 142 032 000 kronor.

Den budget för 2023 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 10,3 miljoner kronor. Prognosen för 2023 efter nio månader av året pekar mot ett plusresultat på 28,2 miljoner kronor för hela året. Det är 17,9 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari - september uppgår till 611 miljoner kronor vilket är 0,7 miljoner kronor lägre än budget 2023. Prognosen 2023 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 8,2 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-september 2023. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 45 000 kronor i marknadsföringsstöd till Hagfors Innebandyförening. Stödet ingår i ett samarbetsavtal som tecknats mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2023/2024.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 45 000 kronor i marknadsföringsstöd till Hagfors Innebandysällskap. Stödet ingår i ett samarbetsavtal som tecknats mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för säsongen 2023/2024.

År 2022 beslutade kommunstyrelsen om ett antal åtgärder för att utveckla Hagforsparken. Bland annat att iordningställa ställplatser i parken, vilket har gjorts. Även att separera elen från Hotell Monicas abonnemang är klart.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen om hur den fortsatt utvecklingen av Hagforsparken. Renoveringen av taket på dansbanan ska färdigställas Parkserveringen, “apburen” och staket ska rivas.

Dessutom får utvecklingsenheten i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen utreda möjligheten till en lösning för att ha toaletter i parken.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum