logo

Kommunstyrelsen i korthet 4 december

Måndag den 4 december hade kommunstyrelsen årets sista sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerat.

Den budget för 2023 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 10,3 miljoner kronor. Prognosen för 2023 efter tio månader av året pekar mot ett plusresultat på 22,8 miljoner kronor för hela året. Det är 12,5 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari - oktober uppgick till 682 miljoner kronor vilket är 17,9 miljoner kronor högre än budget 2023. Prognosen 2023 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 13,6 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-oktober 2023. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla ett medborgarförslag om farthinder på Rysktorpsvägen i Hagfors.

Efter att samhällsbyggnadsavdelningen gjort en trafikmätning under fyra dygn på den aktuella sträckan visade det sig att 60 procent körde fortare än tillåten hastighet. Med det som grund ger kommunstyrelsen samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram en lösning med åtgärder som bidrar till att trafikanter som kör på Rysktorpsvägen sänker hastigheten.

En medborgare föreslår att det ska sättas upp belysning på gångvägarna Skolvägen och Backvägen i Ekshärad. Som skäl i medborgarförslaget anges att belysning skulle öka känslan av tryggheten då det nu är obehagligt att promenera och jogga längs gångvägarna under den mörka årstiden.

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att gångvägarna bör ha kommunal gatubelysning. Stråken används av barn och ungdomar som går till eller från skolan och det kan konstateras att befintlig gatubelysning endast lyser upp den biltrafikerade vägen. Genom att belysa gång- och cykelvägen får barn och ungdomar en säkrare väg till skolan.

Därför har kommunstyrelsen beslutat att bifalla medborgarförslaget och det ska monteras belysning på gångvägarna Skolvägen och Backvägen i Ekshärad.

I ett medborgarförslag föreslås att ett staket ska sättas upp runt lekplatsen på Grinnemovägen Ekshärad. Medborgaren anser att det behövs då det finns en trafikerad väg i lekplatsen närhet.

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att det är rimligt att staket monteras på delar av sträckan runt lekplatsen för skapa en ökad trygghet för de som vistas inom lekparken.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge bifall till medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja renhållningstaxan med fem procent från 1 januari 2024.

Som skäl till höjningen anges att källsorteringen av matavfall ger ökade kostnader för kommunen i insamling och behandling. Källsortering av matavfall erbjuds nu till en stor del av hushållen inom Hagfors kommun. Även insamling av övrigt avfall har ökat kraftigt i kostnad de två senaste åren och kostnaderna förväntas öka ytterligare under 2024.

Kostnadsökningen ska fördelas på fasta avgifter och hämtningsavgifter. Även på återvinningscentralerna föreslås en höjning av taxan med cirka fem procent . För ett normalabonnemang ökar kostnaden från 2100 kronor per år till 2200 kronor per år.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja VA-taxan med fem procent från 2024.

Främst beror höjningen på ökade kostnader för el, personal och drivmedel. Förslaget är en höjning av VA-taxan på fem procent för mätaravgifter och förbrukningsavgifter. För en normalvilla blir skillnaden cirka 400 kronor per år. För ett flerfamiljshus blir skillnaden cirka 3000 kronor per år.

Kommunstyrelsen beviljar en ansökan från Bergsängs BK på 10 000 kronor för byte av tak på Parkstugan vid Parkvallen i Bergsäng. Parkstugans tak är i stort behov av renovering, byte av takpapp, läkt, och takpannor med mera.

Målet är att kunna behålla fastigheten vilken används som omklädningsrum vid fotbollsmatcher/träning samt under aktiviteter på orten, exempelvis valborgsfirande, grillkvällar och tipspromenader.

Förutom från Hagfors kommun får föreningen pengar från Länsstyrelsen, SISU samt att föreningen lägger en egen insats.

Sverigedemokraterna i Hagfors föreslår att det ska ordnas en ställplats för husbilar i Ekshärad. Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Det motiveras med att man som kommun inte ska konkurrera med verksamhet som normalt drivs av privata företag. I detta fall finns en campingplats inte långt från centrum.

Dock ska undersökas om det finns möjlighet att i samverkan med andra ordna parkeringsplatser i Ekshärads centrum dit husbilar kan parkera över natten. Det kan ses som ett alternativ till ställplatser.

En medborgare föreslår att det vore önskvärt att Hagfors kommun ser över möjligheten att anordna bussturer för barn mellan Hagfors och Ekshärad. Syftet är att fler ska få tillgång till skidanläggningen med längdspår och utförsåkning i Ekshärad respektive badhuset i Hagfors. Barn och unga i Hagfors skulle få åka till Ekshärad för skidor och barn och unga i Ekshärad skulle få möjlighet att åka till Hagfors för att använda badhuset. Förslaget är att det ska ske i samband med lov och helger.

Kommunstyrelsen anser att förslaget är bra då det ger fler möjlighet att nyttja idrottsanläggningar som finns i kommunen. Därför ska bussresor till idrottsanläggningar i kommunen testas under sportlovsveckan 2024.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum