logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 januari

Måndag den 15 januari hade kommunstyrelsen årets första sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerat.

Den budget för 2023 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 10,3 miljoner kronor. Prognosen för 2023 pekar mot ett plusresultat på 19,8 miljoner kronor för hela året. Det är 9,5 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari - november 2023 uppgick till 780,7 miljoner kronor vilket är 22,6 miljoner kronor högre än budget 2023. Prognosen 2023 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 13,6 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-november 2023. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen har beslutat att anta en ny risk- och sårbarhetsanlys som gäller för perioden 2023-2026. Det är räddningstjänsten i Hagfors som har sammanställt analysen. Syfte med risk- och sårbarhetsanalysen är att ge kommunen kunskap om hur kommunen kan förebygga, förbereda och hantera eventuella krisen.

För varje ny mandatperiod ska kommunens risk- och sårbarhetsanalys revideras.

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har utfärdat föreskrifter för hur analysen ska disponeras.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum