logo

Nu finns antagandehandlingar för planprogram för verksamhetsmark i området Råda-Sjögränd tillgängliga

Under 2022-2023 har Hagfors kommun tagit fram ett planprogram med syfte att utreda förutsättningarna att upprätta detaljplaner för verksamhetsmark i området Råda/Sjögränd. Samråd pågick 12 juni-11 aug 2023.

Samråd av planprogrammet har genomförts enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11§. Under samrådstiden kom det in 11 skriftliga yttranden.

Hagfors Kommun har bearbetat de inkomna yttranden och genomfört vissa revideringar i planprogrammet. En ny version av planprogrammet, kallad Godkännandehandling, daterad 2024-03-05, har upprättats och en samrådsredogörelse har tagits fram.

Vad händer nu?

Samrådsredogörelsen samt reviderat förslag till planprogram, Godkännandehandling 2024-03-05, togs upp på kommunledningsutskottets sammanträde den 2 april. Därefter skickas ärendet vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut om att anta planprogrammet den 29 april.

Ta del av samtliga handlingar

Om du vill ta del av handlingarna kan du läsa dem här på webben alternativt skicka e-post på kommun@hagfors.se och begära ut dem.

Har du frågor eller synpunkter?

Frågor eller synpunkter lämnas via e-post: kommun@hagfors.se

Det går också bra att maila till samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm, louise.sjoholm@hagfors.se

Publicerad av

Publicerad datum