logo

Samråd för ansökan om tillstånd för att komplettera värmeverket i Hagfors med ny panna

Hagfors Energi planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken till att uppföra en ny biobränsleeldad fastbränslepanna på 8 MW vid Ängfallheden, Värmeverket i Hagfors, Hagfors 2:186.

Hagfors Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver fjärrvärmeproduktion i Hagfors och Ekshärad. Värmeverken i Hagfors och Ekshärad levererar idag värme till närmare 400 kunder. Med den nya pannan kan den nuvarande fossila andelen i bränslemixen minskas.

Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft, vatten och mark. Buller förekommer från transporter och vid flisning av ved.

Kontakt

Vill du veta mer kan du kontakta Anna Larsson, anna.larsson@fvb.se, eller 021-818042.

Synpunkter

Synpunkter ska ha kommit in senast 30 juli 2023 till kontaktpersonen enligt ovan.

Alla inkomna synpunkter kommer därefter att redovisas till Länsstyrelsen i en samrådsredogörelse.

Samrådsunderlag

» Fullständigt samrådsunderlag för ansökan om tillstånd för att komplettera värmeverket i Hagfors med ny panna Pdf, 6.1 MB.

Publicerad av

Publicerad datum