logo

De flesta åtgärder mot covid-19 tas bort den 9 februari

Människor

Merparten av restriktionerna upphör från den 9 februari. Därefter är det bland annat åter möjligt att utan publikbegränsningar arrangera och besöka olika typer av evenemang.

Coronapandemin inte är över men Folkhälsomyndigheten och regeringen bedömer att det är möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 från den 9 februari. Beslutet har sin grund i den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter. Det har inneburit att belastningen på samhället minskat.

Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta. Den senaste tiden har det också blivit tydligt att omikron ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med tidigare varianter. I jämförelse med tidigare smittvågor behöver färre intensivvård trots ett betydligt högre antal fall av smitta. Samma gäller för slutenvården. Ett stort antal patienter vårdas för covid-19 men jämfört med tidigare är andelen lägre, trots en omfattande smittspridning.

- Åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Smittan kommer fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare. Folkhälsomyndigheten hemställer därför till regeringen om att häva klassificeringen av covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smittan vidare genom att stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera sig, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Successiv återgång till arbetsplatserna rekommenderas

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet i dessa grupper. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.

Vaccinationerna avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin

Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Vaccinerna minskar riskerna för att smittas och att smitta andra. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper. De ovaccinerade som löper störst risk för allvarlig sjukdom är de som tillhör en medicinsk riskgrupp. Risk för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder. För de i riskgrupp och äldre är det också särskilt angeläget med påfyllnadsdos när det rekommenderas.

– Pandemin har visat att ett robust och motståndskraftigt samhälle endast kan byggas på en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Så länge grupper i samhället med väsentlig risk för svår sjukdom och död inte nåtts eller tagit emot erbjudandet om vaccination så är samhället sårbart, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Myndighetsrekommendationer efter den 9 februari

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

 • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.

 • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.

 • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

 • Folkhälsomyndigheten hemställer 3 februari till regeringen om att omklassificera covid-19 från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till anmälningspliktig. Kräver beslut av riksdagen och regeringen.

 • Folkhälsomyndigheten hemställer 3 februari till regeringen om att från den 9 februari häva deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Kräver beslut av regeringen för att hävas.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att upphäva alla föreskrifter under Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och Tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. De innefattar bland annat att deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga kl. 23 upphör att gälla från och med den 9 februari.

 • Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.

 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.

 • Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.

 • Råden till arbetsgivare.

 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.

 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Ny provtagningsindikation fokuserar testning på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.

Publicerad av

Publicerad datum